Шосткинська «БПП «Солідарність» прозвітувала перед громадою

До за­ве­р­шен­ня до­бі­гає 2017 рік, а з ним і дру­гий рік ка­де­н­ції ко­ман­ди де­пу­та­тів від «БПП «Солідарність». На ми­ну­ло­му ти­ж­ні у ак­то­вій за­лі проф­спі­л­ко­во­го ко­мі­те­ту КП «ШКЗ «І­м­пульс» від­бу­ла­ся  пре­с-­ко­н­фе­ре­н­ція, де на­ші де­пу­та­ти про­зві­ту­ва­ли про ви­ко­на­ну ро­бо­ту та роз­по­ві­ли про пла­ни на май­бу­т­нє.

– Са­ме за­вдя­ки ті­с­ній та зла­го­дже­ній ро­бо­ті на­шо­го де­пу­тат­сь­ко­го ко­р­пу­су, ке­рі­в­ни­ц­т­ва КП «ШКЗ «І­м­пульс» в осо­бі Є.­Д­.­Че­р­но­ва та мі­сь­кої вла­ди від­бу­лись по­зи­ти­в­ні зру­шен­ня в бла­го­ус­т­рої мі­к­ро­ра­йо­ну Ка­п­суль, – го­во­рить Оле­на Ча­н­це­ва-­Ко­ва­ле­н­ко. – На­сам­пе­ред йдеть­ся про осві­т­лен­ня не ли­ше центра­ль­них ву­лиць мі­к­ро­ра­йо­ну, а й пе­ри­фе­рії, викладення плиткою пішохідних доріжок на Бульварній та інші важливі питання.

Крім  то­го, ми три­ма­є­мо під ко­н­т­ро­лем про­бле­му з ко­ле­к­то­ром, ре­монт яко­го роз­по­ча­в­ся ще у 2016 ро­ці. За­вдя­ки під­три­м­ці та спів­пра­ці з на­ши­ми об­ла­с­ни­ми ко­ле­га­ми, є на­дія, що вже  в на­сту­п­но­му ро­ці  ре­мо­н­т­ні ро­бо­ти на цьо­му об’­єк­ті на­ре­ш­ті за­ве­р­ша­ть­ся. Опі­ку­є­мо­ся й пи­тан­ням ор­га­ні­за­ції до­звіл­ля ді­тей. В пе­р­с­пе­к­ти­ві – від­кри­ти на ба­зі при­мі­щен­ня клу­бу «О­р­ля­т­ко» або ан­ті-­ка­фе, або ко­во­р­кі­н­гу.

Чи не­най­ва­го­мі­шим до­ся­г­нен­ням сво­єї цьо­го­рі­ч­ної ді­я­ль­но­с­ті  Ми­ко­ла Пе­хе­нь­ко вва­жає вста­но­в­лен­ня в од­но­му з бу­ди­н­ків по про­ву­л­ку На­род­но­му,2  ін­ди­ві­ду­а­ль­них лі­чи­ль­ни­ків га­зу. «По­п­ри  всі тру­д­но­щі, нам все ж та­ки вда­ло­ся вста­но­ви­ти 32 при­ла­ди об­лі­ку бла­ки­т­но­го па­ли­ва за про­гра­мою 30:30:30. Від­те­пер ме­ш­ка­н­ці бу­ди­н­ку пла­тять ли­ше за фа­к­ти­ч­но  ви­ко­ри­с­та­ний газ, – роз­по­ві­дає Ми­ко­ла Ми­ки­то­вич. –  При­єм­но, що наш про­ект став пі­ло­т­ним у мі­с­ті. В пла­нах на на­сту­п­ний рік – на­ре­ш­ті ви­рі­ши­ти пи­тан­ня з ава­рій­ним ви­хо­дом в гу­р­то­жи­т­ку №2 та бла­го­ус­т­рій при­бу­ди­н­ко­вих те­ри­то­рій бі­ля ма­ло­сі­ме­йок…».

Ва­ж­ли­вий на­пря­мок ді­я­ль­но­с­ті де­пу­та­тів – це ре­монт до­ріг.  Так за­вдя­ки зу­сил­лям Ва­си­ля Ми­хо­ла­па в цьо­му ро­ці з’яв­и­ло­ся які­с­не та но­ве ас­фа­ль­то­ве по­крит­тя на вул.С. Сталь­сь­ко­го. «Та­кож від­ре­мо­н­то­ва­но й до­ро­гу по вул. Спор­ти­в­ній в ра­йо­ні дит­са­д­ків №№4 та 29, ви­рі­ше­но тут і про­бле­му з осві­т­лен­ням, – під­су­мо­вує Ва­силь Іва­но­вич. – Вже в на­сту­п­но­му ро­ці пла­ну­є­мо в цьо­му ра­йо­ні вста­но­ви­ти спор­ти­в­ний май­да­н­чик. А вза­га­лі на на­сту­п­ний рік пла­нів ба­га­то. Пе­ре­д­у­сім за­йня­ти­ся осві­т­лен­ням ву­лиць при­ва­т­но­го се­к­то­ру, зо­к­ре­ма Сло­бід­сь­кої (в бік за­во­ду «Зі­р­ка») та Бе­ре­зо­вої ро­щі. Не­до­ста­т­ньо в мі­к­ро­ра­йо­ні  й ди­тя­чих май­да­н­чи­ків. Хо­четь­ся від­мі­ти­ти, що й ме­ш­ка­н­ці Ка­п­су­ля, ба­ча­чи що на їх ву­ли­цях щось ро­бить­ся в пла­ні бла­го­ус­т­рою, не за­ли­ша­ють­ся осто­ронь, ін­ко­ли да­ють слу­ш­ні по­ра­ди, до яких ми до­слу­ха­є­мось».

Зі схо­жи­ми про­бле­ма­ми зі­тк­ну­ла­ся на сво­їй ви­бо­р­чій ді­ль­ни­ці й депутат від «Солідарності» Та­ма­ра По­ле­вик.

– В цьо­му ро­ці в дит­са­д­ку «Ро­си­н­ка» від­ре­мо­н­то­ва­но 400 кв.м. по­крі­в­лі, за­мі­не­но 5 ба­л­кон­них бло­ків на ме­та­ло­пла­с­ти­ко­ві, – до­дає Та­ма­ра Ми­ко­ла­ї­в­на. – Ра­зом з ене­р­ге­ти­ка­ми «І­м­пу­ль­су» та­кож тут вда­ло­ся до­ся­г­ти оп­ти­мі­за­ції те­м­пе­ра­ту­р­но­го ре­жи­му за­вдя­ки збі­ль­шен­ня роз­ти­ну тру­би, по якій по­да­єть­ся те­п­ло. В ра­йо­ні дит­са­д­ка та по ву­л­.­К­ра­с­ній бу­ло зроб­ле­но ям­ко­вий ре­монт до­ріг. Від­те­пер осві­т­лю­єть­ся ді­ля­н­ка до­ро­ги бі­ля Він­ни­ць­ко­го озе­ра. В пла­нах – уте­п­лен­ня стін в «Ро­си­н­ці».

– Про­тя­гом цьо­го ро­ку та­кож до­ве­ло­ся за­йма­ти­ся пи­тан­ня­ми ре­мо­н­ту до­ріг та по­крі­вель, – до­лу­ча­єть­ся до роз­мо­ви В’я­че­слав Єго­ро­вич Ме­д­відь. –Так, за­вдя­ки ті­с­ній спів­пра­ці з ЖКВ «І­м­пульс» бу­ло ви­ко­на­но бі­ль­ше 170 за­явок з ре­мо­н­ту да­хів. Від­ре­мо­н­то­ва­но ді­ля­н­ку ав­то­до­ро­ги по ву­л­.­Я­с­на По­ля­на бі­ля бу­ди­н­ку №2, в пе­р­с­пе­к­ти­ві на на­сту­п­ний рік – по­да­ль­ший ре­монт ці­єї до­ро­ги. Об­ла­ш­то­ва­но мі­с­це для зу­пи­н­ки ма­р­ш­ру­ток бі­ля по­лі­клі­ні­ки №3. Бі­ля бу­ди­нів №№25 і 27 та №№14 і16 по ву­л­.­О­зе­р­ній зроб­ле­но май­да­н­чи­ки  для збо­ру по­бу­то­вих від­хо­дів. В на­сту­п­но­му ро­ці пла­ну­є­мо бла­го­ус­т­ро­ї­ти те­ри­то­рію в ра­йо­ні ма­га­зи­ну «До­б­ро­дій».

До­дам, що до­сить ак­ту­а­ль­ною є про­бле­ма, по­в’я­за­на з на­во­д­нен­ням при в’їз­ді в наш мі­к­ро­ра­йон. На­ра­зі є два рі­шен­ня ці­єї про­бле­ми: про­гра­ма мі­ні­мум – зро­би­ти ли­в­ні­в­ку, про­гра­ма ма­к­си­мум – які­с­на ( до­ро­го­ва­р­ті­с­на) ре­ко­н­с­т­ру­к­ція ці­єї ді­ля­н­ки до­ро­ги.

За­га­лом дру­гий рік сво­єї ді­я­ль­но­с­ті де­пу­та­ти від Ка­п­су­ля оці­ни­ли як час, ко­ли во­ни ста­ли дій­с­но єди­ною ко­ман­дою і по­ча­ли ві­ри­ти в те, що ра­зом у них обо­в’я­з­ко­во все вий­де. Про­тя­гом ро­ку ко­жен з де­пу­та­тів пік­лу­ва­в­ся про по­ря­док на своє­му ви­бо­р­чо­му окру­зі та дбав про бла­го­ус­т­рій мі­с­та за­га­лом, на­слі­ду­ю­чи єди­ну кі­н­це­ву ме­ту – по­кра­щен­ня до­б­ро­бу­ту ме­ш­ка­н­ців не ли­ше Ка­п­су­ля, а й мі­с­та вці­ло­му. На закінчення прес-конференції депутати від «БПП «Солідарності» проінформували містян про особливості бюджету Шостки 2018 та ознайомили новоприйнятою програмою соціально-економічного розвитку міста.

7

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*