НА ШОСТКИНЩИНІ ЗВІЛЬНЯТЬ 300-ЛІТНЬОГО В’ЯЗНЯ

На цьому наголосили губернатор Сумської області М. Клочко та голова пенітенціарної служби В. Палагнюк 23 лю­то­го в Свя­то–­Ха­р­ла­м­пі­ї­в­сь­ко­му Га­ма­лі­ї­в­сь­ко­му жі­но­чо­му мо­на­с­ти­рі під час Бо­же­с­т­ве­н­ної лі­ту­р­гії на честь пре­с­то­ль­но­го свя­та – дня па­м’я­ті Свя­ще­н­но­му­че­ни­ка Ха­ра­ла­м­пі­я. Свя­т­ко­ву слу­ж­бу очо­лив Ке­ру­ю­чий Ко­но­то­п­сь­ко-­Глу­хі­вською єпа­р­хі­єю вла­ди­ка Ро­ман.

Цьо­го дня так зва­на «те­п­ла це­р­к­ва» Свя­то­го Ха­ра­ла­м­пія бу­ла вщент пе­ре­по­в­не­на миря­на­ми. Се­ред ба­жа­ю­чих вкло­ни­ти­ся дре­в­ній свя­ти­ні бу­ли як мі­с­це­ві жи­те­лі, так і при­їжджі, в то­му чи­с­лі бли­зь­ко 100 ім­пу­ль­сі­в­ців – ве­те­ра­нів та пра­ці­в­ни­ків Шосткинського казенного заводу «Імпульс». На цьо­го­рі­ч­ній свя­т­ко­вій слу­ж­бі бу­ли при­су­т­ні й по­ва­ж­ні го­с­ті: ке­рі­в­ник де­р­жа­в­ної пе­ні­те­н­ці­а­р­ної слу­ж­би Ук­ра­ї­ни В. Па­ла­г­нюк, очільник об­ла­с­ті М. Кло­ч­ко, заступник голови Сумської районної адміністрації М. Нагорна, на­ча­ль­ник уп­ра­в­лі­н­ня де­р­жа­в­ної пе­ні­те­н­ці­а­р­ної слу­ж­би Ук­ра­ї­ни в Су­м­сь­кій об­ла­с­ті В.Ти­мо­ше­н­ко, пре­д­с­та­в­ни­ки мі­сь­кої та ра­йо­н­ної ра­ди, д­е­пу­та­ти  мі­сь­к­ра­ди від Шосткинської міської організації ПАРТІЇ «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» Т.Поле­вик, В.Ме­д­ведь, В.Ми­хо­лап та О.Ча­н­це­ва-­Ко­ва­ле­н­ко.

Во­ло­ди­мир Па­ла­г­нюк по­да­ру­вав мо­на­с­ти­ре­ві дві іко­ни із зо­б­ра­же­н­ням Бо­жої Ма­те­рі, зро­б­ле­ні ру­ка­ми в’я­з­нів, одна з яких – майже в людський зріст.  По за­ве­р­ше­н­ню лі­ту­р­гії вла­ди­ка Ро­ман при­ві­тав всіх при­су­т­ніх зі свя­том та на­го­ро­див Гра­мо­та­ми на бла­го­с­ло­ве­н­ня за ро­з­бу­до­ву і ро­з­ви­ток Ко­но­то­п­сь­кої єпа­р­хії і ук­ра­ї­н­ської пра­во­с­ла­в­ної це­р­к­ви В.Па­ла­г­ню­ка, М.Кло­ч­ка та В.Ти­мо­ше­н­ка.

Під час сво­єї про­по­ві­ді вла­ди­ка Ро­ман вко­т­ре при­ве­р­нув ува­гу до бо­лю­чої про­б­ле­ми ро­з­ме­жу­ва­н­ня мо­на­с­ти­ря і ви­п­ра­в­ної ко­ло­нії та пе­ре­да­чу хра­му Рі­з­д­ва Пре­с­вя­тої Бо­го­ро­ди­ці ре­лі­гі­й­ній гро­ма­ді. Зо­к­ре­ма, свя­ще­н­но­с­лу­жи­тель ви­с­ло­вив на­дію: «Я ві­рю, як­що ми ві­д­бу­ду­є­мо цей мо­на­с­тир і як­що по­ч­не­ть­ся мо­ли­т­ва в цьо­му ве­ли­ко­му со­бо­рі Рі­з­д­ва Пре­с­вя­тої Бо­го­ро­ди­ці, то наш на­род ук­ра­ї­н­сь­кий обо­в’я­з­ко­во пе­ре­мо­же­…­С­по­ді­ва­юсь, що  при­су­т­ні сьо­го­д­ні ви­со­ко­по­с­та­в­ле­ні осо­би до­по­мо­жуть на­ре­ш­ті по­с­та­ви­ти кра­п­ку у ви­рі­ше­н­ні цьо­го пи­та­н­ня…».  І ва­р­то за­з­на­чи­ти, що на сьо­го­д­ні­ш­ній день про­цес ви­з­во­ле­н­ня 300-рі­ч­но­го «в’я­з­ня» су­т­тє­во зру­ши­в­ся з мі­с­ця й на­був обе­р­тів не ли­ше на мі­с­це­во­му, а й на де­р­жа­в­но­му рі­в­ні.

Дня­ми Ми­ко­ла Кло­ч­к­о ра­зом з се­к­ре­та­рем мі­сь­к­ра­ди Оле­ною Ча­н­це­вою-Ко­ва­ле­н­ко під час по­ї­з­д­ки до Ки­є­ва за­ру­чи­ли­ся пі­д­т­ри­м­кою Президента України П. Порошенка що­до по­зи­ти­в­но­го ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня. Очі­ль­ник об­ла­с­ті ро­з­по­вів: «..За­раз че­рез по­с­та­но­ву Ка­бі­не­ту Мі­ні­с­т­рів бу­де­мо ви­лу­ча­ти з те­ри­то­рії ви­п­ра­в­ної  ко­ло­нії зе­ме­ль­ну ді­ля­н­ку з Хра­мом і пе­ре­да­ва­ти гро­ма­ді. Скі­ль­ки це за­й­ме ча­су на­ра­зі не­ві­до­мо, бо є ще ряд не­ви­ріше­них пи­тань. Про­те є спо­ді­ва­н­ня, що цей про­цес не за­тя­г­не­ть­ся на­до­в­го».

В чи­с­лі тих, хто вже не один рік опі­ку­є­ть­ся до­­ле­ю дре­­­в­­н­ь­­о­ї хри­с­ти­я­н­сь­кої свя­т­и­ні й КП«ШКЗ «І­м­пульс». Цього разу завод посприяв організації трапези престольного свята для численної кількості прихожан. За словами директора заводу Є.Д.Чернова, пі­д­п­ри­є­м­с­т­во по­о­бі­ця­ло й на­да­л­і­ п­і­­д­­т­­р­и­­му­ва­­т­и­ й­ спри­я­ти по­да­ль­шій ві­д­бу­до­ві Га­ма­лі­ї­в­сь­ко­го Харлампіївського монастиря. А голова ветеранської організації заводу Валентина Федоренко зазначила, що вже цієї весни ветерани «Імпульсу» планують допомогти сестринству монастиря в озелененні обителі.

«Розмежування Гамаліївського Свято-Харалампієвського монастиря та Шосткинської колонії для нашої політичної сили – чи не основна справа. Ди­вом є вже те, що мо­на­с­ти­ре­ві вда­ло­ся ви­жи­ти у ча­си на­й­с­т­ра­ш­ні­шої бі­ль­шо­ви­ць­кої ру­й­на­ці­ї. Мо­ж­ли­во, в де­я­кій мі­рі й то­му, що він зна­хо­ди­в­ся під опі­кою ви­п­ра­в­но­го за­к­ла­ду. Ця дре­в­ня свя­ти­ня й по сьо­го­д­ні бе­ре­же у свої сті­нах дух мо­ли­т­ви та іс­то­рі­ї.  Я та мої однодумці щасливі з того, що являємось сві­д­ка­ми ви­п­ра­в­ле­н­ня іс­то­ри­ч­ної не­с­п­ра­ве­д­ли­во­с­ті. У нас спільна мрія та молитва Святому Харалампію – відроджена ви­з­на­ч­на  пам’ятка ар­хі­те­к­ту­ри на­ці­о­на­ль­но­го зна­че­н­ня все ж бу­де . На­га­да­ю, що ча­с­ти­на мо­на­с­ти­ря бу­ла зві­ль­не­на з те­ри­то­рії Шо­с­т­ки­н­сь­кої ви­п­ра­в­ної ко­ло­нії рі­в­но 6 ро­ків то­му, са­ме 23 лю­то­го. Чи все це – не диво Господнє?», – сказала Олена Чанцева-Коваленко, голова Шосткинської  міської організації ПАРТІЇ «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ».

DSC_3177 DSC_3318

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*